نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب Renewable and Efficient Electric Power Systems-By Gilbert M. Masters ميباشد كه فايل PDF آنرا ميتوانيد از اينجا دانلود كنيد.
  • ساعات تشكيل كلاس: یک شنبه ها ساعت 10 تا 12 و سه شنبه ها ساعت 8 تا 10 ميباشد.

 

  • سرفصلها، فصل مربوطه در كتاب به شرح جدول زیر است كه اسلايدها را ميتوانيد دانلود كنيد:
  • موضوع Distributed Generation Fuel Cell Wind Solar Photovoltaic
    Chapter (Chapter 1, 2, 3) (Chapter 4) (Chapter 4, 6) (Chapter 4, 7) (Chapter 4, 8, 9)

MicroGrids-(MSC) (941)

RowNameSurnameIDFinal Exam (From 100-Max 12)Project (Max 8)Class (Max 1)Final Grade
1941334110117/5
2941334110217/5
3941334110318
4931334110116
5931334120114
6941334110416/5
7941334110514
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: