نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب Powrer Electronics-By Fisher ميباشد كه نسخه چاپي آن در انتشارات است و ميتوانيد تهيه كنيد.
  • ساعات تشكيل كلاس: دوشنبه ها ساعت 13:30 تا 15:10 و سه شنبه‌ها ساعت 13:30 تا 15:10 ميباشد.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.

 

Power Electronics-(MSC) (911)

RowNameSurnameIDExam (Max. 12)Project (Max. 6)Class Activities (Max. 2)Final Grade
191133411105.461.514
2911334110111.66220
3901334120166215
491133411025.46214.5
5911334120210.86219.5
6901334110110.26219.5
7901334110211.46220
890133412058.46217.5
9911334120410.26219.5
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: