نكات مهم:
  • درس شامل دو بخش عمده مبدلهاي DC-DC و ميدلهاي DC/AC ميباشد.
  • مرجع اصلي براي بخش DC-DC: كتاب Powrer Electronics-By Fisher ميباشد كه نسخه چاپي آن در انتشارات است و ميتوانيد تهيه كنيد.
  • مرجع اصلي براي بخش DC-AC: كتاب Powrer Electronics Converters, Applications and Design-By Mohan,Undeland, Robbins ميباشد كه فايل PDF آنرا ميتوانيد از اينجا دانلود كنيد.
  • براي مطالب ديگري كه در كلاس مطرح خواهد شد مقاله، اسلايد، كتاب و ... ارائه خواهد شد.
  • ساعات تشكيل كلاس: سه شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 10 تا 12 ميباشد.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.

 

Power Electronics-(MSC) (922)

RowNameSurnameIDFinal Exam (From 100)Final (From10)Project (From 10)Class ActivitiesFinal Grade
192133411014049115.5
29213341202656.510118.5
39213341103454.56113
49213341104555.56114
591133412035057114.5
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: