نكات مهم:
 • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته هادي سعادت ميباشد.
 • ساعات تشكيل كلاس: شنبه ها ساعت 10 تا 11:40 و دو شنبه ها ساعت 13:30 تا 15:10 ميباشد.
 • كلاس حل تمرين روزهاي شنبه در همان كلاس درس برگزار ميشود.

 

 • سرفصلهاي درس به شرح جدول زیر است:
  موضوع فصل اول: مقدمات و مفاهيم توان در سيستم قدرت فصل دوم: پارامترهاي خطوط انتقال فصل سوم: مدل و رفتار خطوط انتقال فصل چهارم: مدار معادل سيستم قدرت فصل پنجم: پخش بار سيستم قدرت فصل ششم: سيستمهاي توزيع

  تمرينها

  زمان تحويل
  موضوع
  سري
  شنبه 19 مهر 93 اصول مقدماتی شبکه های تک فاز و سه فاز (PDF)اول
  شنبه 17 آبان 93 پارامترهاي خطوط انتقال (PDF)دوم
  دو شنبه 10 آذر 93 رفتار و مدل خطوط انتقال (PDF)سوم
  دو شنبه 24 آذر 93 مدلسازي سيستم قدرت (PDF)چهارم
  دو شنبه 24 آذر 93 پخش بار (PDF)پنجم
  روز امتحان پايان ترم شبكه هاي توزيع (PDF)ششم

   Power System Analysis I (931)

RowNameSurnameIDExams (from 100)Exams (Max 19)Homeworks (Max 01)Class (Max 01)Final Grade
1911324110110.5
2911324110216.5
389132421019.9
4911324110417.5
5911324120411.5
691132411299
7911324120512.5
8911324110512.5
991132411069.9
10911324110716
11911324120813.75
12911324110817
1391132412099.9
14911324111015
15911324111313.5
16911324111712
17911324121112.5
18911324111813.5
1990132422209.9
20911324121418
21911324131414
22911324112020
23911324121616.25
24911324112116.25
25911324121815.25
26881324120217
27911324122117
28911324112718
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: