نكات مهم:
 • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته استيونسون ميباشد.
 • ساعات تشكيل كلاس: يك شنبه ها ساعت 16 تا 18 و سه شنبه ها ساعت 16 تا 18 ميباشد.
 • سرفصلهاي درس به شرح جدول زیر است:
  موضوع فصل اول: مداسازي سيستم قدرت فصل دوم: محاسبات پخش بار فصل سوم: پخش بار اقتصادي فصل چهارم: اتصال كوتاه متقارن فصل پنجم: اتصال كوتاه نامتقارن فصل ششم: پايداري

  تمرينها

  زمان تحويل
  موضوع
  سري
  سه شنبه 15 اسفند 91 مدلسازي سيستم قدرت (PDF)اول
  روز امتحان اتصال كوتاه متقارن (PDF)دوم
  روز امتحان اتصال كوتاه نامتقارن (PDF)سوم
  روز امتحان پايداري (PDF)چهارم

   Power System Analysis II (912)

RowNameSurnameIDExams (from 100)Exams (Max 19)Homeworks (Max 01)Class (Max 01)Final Grade
1891324110114.25
2881324121113.5
3891324110213.5
489132411049.9
5891324110520
6881324112011.5
7891324110618.5
8881324122717.5
988132412169.9
1088132412289.9
11881324112413.25
12891324110713.5
13891324120413.5
14891324110912
15881324120813.5
16891324111015.5
17891324120513.25
1889132411119.9
19881324112611.5
20881324122514.5
21891324111314.5
22881324111318.75
23891324111517.75
24891324111813.5
25891324111920
26891324112115.5
27891324112214.5
2888132412129.9
29891324112313.5
3089132411249.9
3189132412129.9
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: