نكات مهم:
 • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته استيونسون ميباشد.
 • ساعات تشكيل كلاس: شنبه ها ساعت 14 تا 16 و یک شنبه ها ساعت 13:30 تا 15:30 ميباشد.
 • کلاس حل تمرین در همان ساعتهای کلاس برگزار میگردد.
 • سرفصلهاي درس به شرح جدول زیر است:
  موضوع فصل اول: مداسازي سيستم قدرت فصل دوم: محاسبات پخش بار فصل سوم: پخش بار اقتصادي فصل چهارم: اتصال كوتاه متقارن فصل پنجم: اتصال كوتاه نامتقارن فصل ششم: پايداري

  تمرينها

  زمان تحويل
  موضوع
  سري
  یکشنبه 3 اسفند 93 مدلسازي سيستم قدرت (PDF)اول
  شنبه 10 اسفند 93 پخش بار سيستم قدرت (PDF)دوم
  يك شنبه 23 فروردين 94 اتصال كوتاه متقارن (PDF)سوم
  يك شنبه 13 ارديبهشت 94 اتصال كوتاه نامتقارن (PDF)چهارم
  شنبه 2 خرداد 94 پايداري (PDF)پنجم


Power System Analysis II (932)

RowNameSurnameIDExams (from 100)Exams (Max 18)Homeworks (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
1911324110116
2911324120218.5
3911324110220
4911324110313
5911324110420
6911324120413
791132412059.9
8911324110511
9911324110718.5
10911324120812
11911324110819
12911324110917.75
13911324111012
14911324111114
15911324111316.5
16911324111712
17911324121118.5
18911324111818.5
19911324121416.5
20911324111914
21911324112020
22911324121612
23911324112117.5
24911324121816
25911324112314.25
26911324121913
27911324122119.5
28911324112411
29911324112512
30911324112716.5
31911324112813
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: