نكات مهم:
 • مرجع اصلي: كتاب بررسي سيستمهاي قدرت- نوشته استيونسون ميباشد.
 • ساعات تشكيل كلاس: شنبه ها ساعت 10 تا 11:30 و دو شنبه ها ساعت 15 تا 16:30 ميباشد.
 • کلاس حل تمرین در همان ساعتهای کلاس توسط آقای مهندس باقری برگزار میگردد.
 • سرفصلهاي درس به شرح جدول زیر است:

 

  موضوع فصل اول: مداسازي سيستم قدرت فصل دوم: محاسبات پخش بار فصل سوم: پخش بار اقتصادي فصل چهارم: اتصال كوتاه متقارن فصل پنجم: اتصال كوتاه نامتقارن فصل ششم: پايداري

  تمرينها

  زمان تحويل
  موضوع
  سري
  دوشنبه 10 آبان 95 مدلسازي سيستم قدرت (PDF)اول
  شنبه 15 آبان 95 پخش بار سيستم قدرت (PDF)دوم
  شنبه 6 آذر 95 اتصال كوتاه متقارن (PDF)سوم
  دوشنبه 29 آذر 95 اتصال كوتاه نامتقارن (PDF)چهارم


Power System Analysis II (951)

RowNameSurnameIDExams (from 100)Exams (Max 18)Homeworks (Max 02)Class (Max 01)Final Grade
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: