نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب Renewable and Efficient Electric Power Systems-By Gilbert M. Masters ميباشد كه فايل PDF آنرا از من بگيريد.
  • ساعات تشكيل كلاس: يكشنبه ها ساعت 10تا 11:40 و سه شنبه‌ها ساعت 8 تا 9:40 ميباشد.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.

 

  • سرفصلها، فصل مربوطه در كتاب و دانشجوياني كه قرار شده روي هر موضوع بيشتر كار كنند به شرح جدول زیر است:
  • موضوع Distributed Generation Fuel Cell Wind Solar Photovoltaic
    Chapter (Chapter 1, 2, 3) (Chapter 4) (Chapter 4, 6) (Chapter 4, 7) (Chapter 4, 8, 9)
    دانشجو - مهندس جعفري مهندس عباسي مهندس مختاري مهندس مختاري

Renewable Energy-(MSC) (901)

RowNameSurnameIDFinal Grade
1901334120219.75
2901334110119.5
3901334110220
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: